L10

1.500.000 trọn đời

 • 10 Email
 • 15G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 1 năm
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

L50

3.000.000 trọn đời

 • 50 Email
 • 15G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 1 năm
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

L100

5.000.000 trọn đời

 • 100 Email
 • 15G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 1 năm
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

L200

6.500.000 trọn đời

 • 200 Email
 • 15G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 1 năm
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

L500

14.500.000 trọn đời

 • 500 Email
 • 15G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 1 năm
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

L2000

45.000.000 trọn đời

 • 2000 Email
 • 15G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 1 năm
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

L5000

75.000.000 trọn đời

 • 5000 Email
 • 15G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 1 năm
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

R25

2.400.000 /năm

 • 25 Email
 • 30G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 trọn đời
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

R50

3.600.000 /năm

 • 50 Email
 • 30G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 trọn đời
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

R100

6.000.000 /năm

 • 100 Email
 • 30G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 trọn đời
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

R200

9.600.000 /năm

 • 200 Email
 • 30G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 trọn đời
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

R500

18.000.000 /năm

 • 500 Email
 • 30G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 trọn đời
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

R1000

30.000.000 /năm

 • 1000 Email
 • 30G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 trọn đời
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay

R2000

48.000.000 /năm

 • 2000 Email
 • 30G dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Hỗ trợ 24/7 trọn đời
 • Uptime 99,9%
Đặt ngay