5 giải pháp quan trọng trong đề án cải cách tiền lương mới

00:28 10/05/2018

Quỹ lương sẽ được khoán cho cơ quan, đơn vị, quy định số tiền tuyệt đối cho từng vị trí công việc,… là những nội dung của Đề án cải cách tiền lương.


Theo Đề án Cải cách tiền lương đang được Hội nghị Trung ương 7 xem xét, Nhà nước sẽ thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị. Bãi bỏ hệ số tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù khi thực hiện bảng lương mới.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt. Mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng đối với một số tỉnh, thành phố ở vùng động lực được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần.

Đối với những công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ dưới trung cấp) thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức sẽ hưởng lợi như thế nào theo đề án cải cách tiền lương đang được Hội nghị Trung ương 7 xem xét - Ảnh 1.

Đề án cải cách tiền lương cũng nêu lên vấn đề ban hành hệ thống bảng lương mới (quy định bằng số tiền tuyệt đối thay cho việc quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở) theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

5 giải pháp quan trọng trong đề án cải cách tiền lương mới - Ảnh 2.

 

5 giải pháp quan trọng trong đề án cải cách tiền lương mới - Ảnh 3.

Đề án cũng cho biết, cơ cấu tiền lương và tiền thưởng sẽ có sự thay đổi. Theo đó, việc thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới gồm: (1) Mức lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); (2) Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); (3) Tiền thưởng (bằng khoảng 10% tổng quỹ lương).

5 giải pháp quan trọng trong đề án cải cách tiền lương mới - Ảnh 4.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề án đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp.

5 giải pháp quan trọng trong đề án cải cách tiền lương mới - Ảnh 5.

00:28 10/05/2018